Stefan Råback: ”Utvecklingen går framåt”

Stefan Råback

Skribenten Stefan Råback är vd för VASEK, det regionala 20-årsjubilerande utvecklingsbolaget Vasaregionens Utveckling Ab.

År 2005, alltså för 18 år sedan, när jag anställdes på VASEK, ett utvecklingsbolag ägt av kommunerna i regionen, hade bolaget som då varit verksamt i knappa två år 10 ägarkommuner, tre huvuduppgifter och kostnadsfria näringslivstjänster bara ett telefonsamtal bort.

Nu är ägarkommunerna sju till antalet, de tre huvuduppgifterna – företags- och näringslivstjänster, regionutveckling samt regionmarknadsföring – är fortfarande desamma och fortsättningsvis når man oss enkelt per telefon.

Då i början av 2000-talet faxades ännu viktiga och brådskande dokument, men millenniumgenerationen vet inte längre ens hur en sådan apparat ser ut. Våra kunder kan fortfarande komma i kontakt med sin egna bekanta företagsrådgivare per telefon, men dessutom har det dykt upp en hel rad med elektroniska tjänster, tidsbokningskalendrar och interaktiva verktyg för planering av affärsverksamheten.

I början av VASEKs verksamhet, och faktiskt också en rätt lång tid därefter, fanns företagens olika ansökningar bara på papper och undertecknades för hand innan de lämnades in till de organ som beviljade finansiering. Nu finns det elektroniska kanaler också för det här, och om inte förr så senast under pandemiperioden förändrades rutinerna ganska dramatiskt snabbt även för de små företagen.

Utvecklingen går framåt, det kommer nya arbetssätt och gamla verktyg förpassas till historien. De huvuduppgifter som VASEKs grundare valde har förblivit desamma, eftersom behoven i regionen och hos företagen i regionen också i många avseenden har förblivit desamma.

Om man tittar på områdets tidigare strategiska planer från ett par decennier tillbaka, har sådant som utvecklingen av verksamhetsförutsättningarna för industrin, de logistiska förbindelserna, stärkandet av utbildning och forskning samt att göra regionen mera känd stått i fokus även då.

Utvecklingen går framåt, det kommer nya arbetssätt och gamla verktyg förpassas till historien.

Det kommer ändå att finnas perioder av olika slags störningar, recessioner, pandemier, energikriser och nu tyvärr till och med krig, som utmanar företagen oavsett storlek. De här olikartade kriserna drabbar företag i olika branscher väldigt olika, vissa får se sin verksamhet växa kraftigt medan andra helt utan egen förskyllan hamnar i en orättvis position.

Lyckligtvis finns det å andra sidan perioder av stark ekonomisk utveckling, då man intensivt investerar i och utvecklar verksamheten. Pålitlig och kostnadsfri rådgivning och även ett brett utbud av ekonomiska incitament finns tillgängliga i verksamhetsmiljöns och företagets olika skeden.

Trots, eller snarare just på grund av, klimat- och energikriserna vill EnergyVaasa-klustret skapa de globalt efterfrågade lösningarna för att trygga framtiden. Och den stora efterfrågan på lösningar skapar ett behov av kompetens och arbetskraft.

Vasaregionen har redan länge haft den högsta sysselsättningsgraden i Fastlandsfinland, så det finns en stor efterfrågan på kunniga arbetstagare. Vi har just inlett en landsomfattande rekryteringskampanj tillsammans med flera stora arbetsgivare i regionen och det är viktigt att fortsätta det arbetet i ett brett branschöverskridande partnerskap.

Ett annat viktigt område är arbetet för att behålla områdets studerande i regionen, särskilt nu efter distansstudierna under pandemin och genast från första studieåret.

Genom effektiv kommunikation, dvs. genom att lyfta fram de många möjligheter som finns och de element som ingår i ett bra och lyckligt liv kan man locka till sig och behålla kunniga arbetstagare, framtida arbetskraft och nya, lyckliga människor i Vasaregionen. En särskilt viktig målgrupp är just unga vuxna, de som bildar familj, och det måste satsas kraftigt på deras trivsel och tjänster i vardagen.

Genom effektiv kommunikation kan man locka till sig och behålla kunniga arbetstagare.

AKO, KOKO, INKA, AIKO och nu senast Ekosystemavtalet. EU:s programperioder för finansiering av regionutveckling byts ut och utvecklingsprogrammen med dem. Även den regionala utvecklingen går framåt, men de här utvecklingsstrukturerna i form av program och projekt har ändå förblivit likadana.

I Vasaregionen har vi lyckats väldigt bra med det här, trots att vi fått betydligt mindre finansiering jämfört med många andra områden. Med hjälp av de här programmen och den projektfinansiering som man fått via dem har man mobiliserat och stimulerat en betydande del av regionens strategiska utvecklingsprojekt.

Detta gäller för närvarande bland annat GigaVaasa och EnergySampo, hamnutvecklingen, målen för koldioxidneutralitet och stärkandet av utbildnings- och forskningsinfrastrukturen. De här utvecklingsprogrammen och -projekten samlar nyckelaktörerna i regionen för att dra upp linjerna för målen och förena sina krafter för att åstadkomma resultat.

Utvecklingen går framåt, saker och ting utvecklas, samtidigt verkar hastigheten ändå öka år för år. Efter ytterligare 20 år, hur kommer månne Vasaregionen då att se ut och hurudant är arbetsfältet för den tidens utvecklingsbolag?


LÄS OCKSÅ:

Vahva työllisyystilanne näkyi VASEKin neuvonnassa – 20 vuotta täyttävä kehitysyhtiö on näyttänyt tarpeensa

Lämna ett svar