Kaisa Penttilä & Kjell-Owe Ahlskog: ”Nätverkens roll för utvecklingen av vätgasekonomin”

Kaisa Penttilä, Kjell-Owe Ahlskog. Hanken Alcea

Den framtida vätgasekonomin ur ett österbottniskt perspektiv

Detta är den andra delen i en fyrdelad artikelserie som sammanfattar nyckelinsikter från rapporten Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem och projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia.

Artikelns skribenter är Kjell-Owe Ahlskog, Alcea AB, och Kaisa Penttilä, Hanken Svenska handelshögskolan.

Vätgasekonomin är komplex och dess utveckling är beroende av en välfungerande sektorkoppling mellan olika energisystem. Detta gäller för såväl enskilda pilotprojekt som för utvecklingen på regional och nationell nivå. Ingen enskild aktör är tillräckligt stark för att kunna driva utvecklingen på egen hand utan för att lyckas är det viktigt att alla aktörer är villiga att samarbeta och beredda att dela information och kunskap.

För att utvecklingen ska gå framåt behövs starka regionala nätverk för intressebevakning och samordning av aktiviteter. Det behövs kunskapsspridning men också gränsöverskridande samarbete och lobbying för att kunna påverka politiska beslut, finansiering av pilotprojekt, tillståndsprocesser, regelverk, beskattning m.m.

Nya organisationer samlar aktörer kring vätgastemat

De stora aktörerna ute i Europa och i världen har redan samlat sig i kraftfulla intressebevakningsnätverk, såsom Hydrogen Europe och Clean Hydrogen Partnership (f.d. Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking). De aktörer som vill vara med i utvecklingen på den internationella spelplanen borde alltså se till att komma med i dessa nätverk.

Aktörer som vill vara med i utvecklingen borde se till att komma med i nätverken.

Det finns olika arbetsgrupper som jobbar med specifika utvecklingsområden inom vätgasekonomin och som har nära kontakt till beslutsfattare på hög nivå i EU-kommissionen. De här organisationerna är starka lobbyister och genom att ha med egna representanter i dessa nätverk kan finländska företag påverka detta arbete och lyfta fram det finländska perspektivet på den europeiska agendan.

Också i Finland och Sverige har det redan etablerats nationella vätgasnätverk och branschorganisationer som på olika sätt verkar för att befrämja utvecklingen inom vätgasbranschen.

I Finland är det Hydrogen Cluster samt Kansallinen vetyverkosto (Nationella vätgasnätverket) som samlar aktörer på nationell nivå. Båda har en rikstäckande verksamhet men med lite olika fokus och inriktning:

Hydrogen Cluster Finland samlar företag och branschorganisation för att stöda informationsutbyte, samarbete och nya joint ventures. I fokus ligger affärsperspektivet hos de aktörer i Finland som kan inta en roll i vätgasvärdekedjan. För att stöda affärsmöjligheterna relaterat till vätgasekonomin, speciellt i förhållande till de globala marknaderna, jobbar man även aktivt med samordning av olika kompetenser och förmågor över sektorgränserna.

Kansallinen vetyverkosto (Nationella vätgasnätverket) är ett nätverk av offentliga aktörer, som samlar in och delar information från lokala vätgasprojekt mellan regioner. Detta nätverk har som mål att stöda speciellt små och medelstora företags affärsmöjligheter i relation till olika aspekter av vätgasekonomin, samt initiera regionala förberedelser för markanvändning mm. för att främja utvecklingen av vätgasekonomin. Dessutom koordineras utvecklingen av ett nytt internationellt samarbete: BotH2nia är ett nätverk av organisationer från Sverige och Finland med ett mål att skapa Europas största vätgaskluster kring Bottniska viken.

I Vasaregionen har det bildats ett regionalt vätgasnätverk under namnet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia. Nätverkets målsättning är bl.a. att skapa en kunskapsbas för den lokala vätgasekonomin, stödja utvecklingen av nya affärsmöjligheter, koppla ihop näringslivet med universitet & högskolor, ordna seminarier och events.

Tanken är att via detta forum kan de regionala intressenterna hitta varandra och identifiera nya samarbetsmöjligheter för att skapa vätgaspilotprojekt som är lämpliga för regionen. Här är det värt att poängtera att för att bli en del av det framtida vätgasekosystemet behöver företagen inte vara direkt involverade i produktion eller användning av vätgas. Det kommer att finnas många delar i värdekedjan där regionens små och medelstora företag kan hitta sin nisch och därmed indirekt dra nytta av den växande vätgasekonomin.

Aktörer samlade kring Vätgastemat i Vasa i november 2021.
Aktörer samlade kring Vätgastemat i Vasa i november 2021.

Nätverken speciellt viktiga för kunskapsspridning och nya kontakter

Nätverken har en speciellt viktig roll för utvecklingen av vätgasekonomin när nya pilotprojekt ska initieras. Det behövs en tillräckligt stor spridning på de olika projekten: både geografiskt men framförallt så att man fångar upp olika verksamheter och så många delar av värdekedjan som möjligt.

Det är viktigt att projekt samordnas så att man undviker att det utvecklas parallella likadana projekt som konkurrerar med varandra, utan istället kan skapa synergier och bygga på de kunskaper som tidigare projekt tagit fram. Eftersom vätgasekonomins utveckling ännu är i det initiala skedet så behöver erfarenheter ackumuleras och expertis byggas upp projekt efter projekt.

Nätverk är ett effektivt sätt att sprida denna kunskap och skapa de nya kontakterna som behövs för att gå vidare. Detta gäller både företag som är direkt involverade i vätgasrelaterade projekt, samt även de företag som på olika sätt har för avsikt att bli en del av vätgasekonomins värdekedja.

Nästa artikel i serien kommer att handla om vilka affärsmöjligheter det finns för SME företag inom vätgasekonomins värdekedjor.

Rapporten Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem är producerad av VASEK inom ramen för Future Cleantech Solutions-projektet.

 

LÄS OCKSÅ:

Den nya vätgasekonomins utmaningar och möjligheter

Lämna ett svar