Den nya vätgasekonomins utmaningar och möjligheter

Kaisa Penttilä, Kjell-Owe Ahlskog rapport
Kaisa Penttilä, Kjell-Owe Ahlskog.

Den framtida vätgasekonomin ur ett österbottniskt perspektiv

Detta är den första delen i en fyrdelad artikelserie som sammanfattar nyckelinsikter från rapporten Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem och projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia.

EU pådriver vätgasekonomin som en nyckellösning för att minska koldioxidutsläppen från olika industrier, såsom stål, energi, transport, samt kemi- och processindustrin. Utvecklingen av denna nya ekonomi är dock komplex och beroende av en mängd olika faktorer som ska samverka.

Vätgasekonomins utveckling kommer att vara starkt beroende av så kallad sektorkoppling mellan olika energisystem. Sektorkopplingen innebär att olika energiförbrukare (uppvärmning, industri, transport) samarbetar och samverkar så att olika energiformer (el, vätgas, naturgas, biogas, biobränslen, m.m.) hela tiden utnyttjas så effektivt som möjligt samt att de olika sidoprodukterna kan tillvaratas och utnyttjas i andra industriprocesser.

Producent och användare, ett ”hönan eller ägget”-förhållande

Som många andra framväxande lösningar som visioneras inom den gröna omställningen, karaktäriseras vätgasekonomin av ett så kallat ”hönan eller ägget”-förhållande: Infrastrukturen för lösningarna måste byggas upp för att efterfrågan ska kunna växa, medan efterfrågan är det som motiverar infrastruktursatsningarna till att börja med.

Utvecklingen inom ett segment måste således tajmas med andra segment för att man ska uppnå de synergier som behövs för att utvecklingen ska ta fart. Det lönar sig inte att investera i en produktionsanläggning för vätgas om man inte vet till vilket ändamål vätgasen ska användas eller om det inte finns en kund som är villig att köpa.

Illustration: Källor för grå kontra grön vätgas
Grå vätgas framställs ur fossila bränslen såsom naturgas, grön vätgas ur gröna källor såsom vind- och solenergi.

Det finns i dagsläget ingen befintlig marknad för grön vätgas. Grön vätgas har hittills varit för dyr för att konkurrera med grå vätgas i industriprocesserna, och de stora satsningarna på grön vätgas har ännu inte kommit så långt att grön vätgas har hunnit bli en handelsvara.

Detta ställer ytterligare krav på att de initiala vätgasprojekten samverkar så att det skapas balans i tillgång och efterfrågan på den gröna vätgasen.

Kunden bör vara med från början

Utmaningen med vätgas är att affärsstrategin inte kan baseras på att producera en handelsvara för en existerande marknad. Istället måste man få med kunden som är villig att betala ett premium för en lösning som erbjuder ett miljövänligare alternativ redan i utvecklingsfasen.

Offtake agreements, där kunden är med från början och förbinder sig till ett långsiktigt partnerskap, ser ut att vara nyckeln till lyckad projektlansering. Offtake agreements ser också ut att vara förutsättningen för att projekten ska få utomstående finansiering både i form av statliga/EU bidrag och från privata investerare.

Offtake agreements ser ut att vara nyckeln till lyckad projektlansering och förutsättningen för utomstående finansiering.

Projekten bör vara affärsdrivna, annars riskerar man skapa projekt utan verklighetsförankring och med orealistiska ekonomiska förutsättningar. Kraven på avkastning är dock annorlunda för innovativa pilotprojekt med långsiktig affärspotential som kan skapa värde på andra sätt (t.ex. klimat- och hållbarhetsaspekten, utveckling av ny kunskap och affärsrelationer, etc.).

Det krävs därför affärsmodeller som kan påvisa synergierna mellan industrierna som är sammankopplade, som kan räkna ut kostnaderna på livscykelnivå och också ta i beaktande det miljömässiga och sociala värdet med lösningen.

Pilot- och demonstrationsprojekt för att bygga upp kunskap och erfarenhet

Olika pilot- och demonstrationsprojekt, stora såväl som små, kommer att få stor betydelse för den initiala utvecklingen av vätgasekonomin, både globalt och regionalt. Dessa projekt bör fungera som storskaliga försökslabb, där företagen får möjlighet att testa och utveckla sin teknik och sina tjänster samt få erfarenhet och referenser så att de kan konkurrera både på den lokala och den globala marknaden.

Det är därför av yttersta vikt att skapa framgångsrika flaggskeppsprojekt i regionen, där lokala aktörer kan samverka och bygga upp sina kunskaper.

Långsiktigt utvecklingsarbete och satsningar för framtiden

Omställningen till ett energisystem där också vätgasen har en större roll kommer inte att ske över en natt. Det handlar om en process som kommer att sträcka sig över tiotals år innan EU-kommissionens målsättningar kan uppnås. Framtiden är dock inte låst i ett enda alternativ utan utvecklingen är en kontinuerlig process som aktörerna själva påverkar.

Även i Österbotten kommer vätgasekonomin att utvecklas baserat på de beslut som företagsledare och politiska beslutsfattare tar, samt de aktiviteter som prioriteras. Det gäller alltså att fundera på om man vill vara med och tjäna på att baka kakan eller om man avvaktar och köper en kaka som någon annan bakat.

Vikten av nätverk och deras roll i utvecklingen av vätgasekonomin är central. Detta tema kommer vi att behandla i nästa artikel.

Rapporten Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem är producerad av VASEK inom ramen för Future Cleantech Solutions-projektet.

 

LÄS OCKSÅ:

Kaisa Penttilä: ”Har du redan en egen roll i ekosystemet?”

Lämna ett svar