Lauri Laaksonen: ”Tillväxt till exporten genom samarbete”

Lauri Laaksonen Viexpo

Skribenten Lauri Laaksonen är marknadsförings- och kommunikationsspecialist samt NordicHub Manager på Viexpo.

Finska företags exportutsikter och -potential har varit starkt framme på olika forum. Jag vill här lyfta fram några olika evenemang som jag deltog i och som fick mig att fundera på finska företags exportmöjligheter och utnyttjandet av dem.

Exportmöjligheter på många håll

I början av året talades det mycket i media om bland annat hur man i Norden, och framför allt dess norra delar, gör enorma investeringar, som erbjuder affärsmöjligheter för finska företag. Även på andra håll i Europa sker det intressanta saker.

Till exempel deltog jag nyligen i ett evenemang där blickarna vändes mot ett land som är bekant för oss som turistmål men som ofta glöms bort i diskussioner om affärsverksamhet, nämligen Italien. Visste du att Italien är en av de stora mottagarna av EU:s återhämtningsfinansiering (RRF)?

Även om dessa pengar tillfälligt åker till EU:s södra delar så behöver de inte nödvändigtvis bli kvar vid Medelhavets stränder. Det ser ut att finnas ett stort behov av sådana produkt- och tjänsteinnovationer samt sådant kunnande som finns i Finland.

Man får inte heller glömma att det, förutom offentliga upphandlingar, även görs privata investeringar i landet. Under evenemanget lyftes speciellt smart mobilitet (trafikmedel, logistik, hamnar, osv.) och cirkulär ekonomi fram, men mer generellt kan man konstatera att det inom olika branscher finns möjligheter kopplade till främjandet av den gröna omställningen. Och dessa investeringar är inte begränsade till enbart Norden, Italien eller Europa.

Det finns alltså möjligheter, men hur tar man vara på dem, framför allt när det är frågan om större behov?

Systemlösningar kan vara nyckeln

Stefan Damlin, Hans-Alexander Öst, Juha Ripatti, Riitta Björkenheim & Tauno Kekäle. Wasa Future Festival
EnergySampos paneldiskussion med Stefan Damlin, Hans-Alexander Öst, Juha Ripatti, Riitta Björkenheim & Tauno Kekäle.

För ungefär en månad sedan, i slutet av augusti, arrangerades Wasa Future Festival med många intressanta sessioner. Ur exportens synvinkel vill jag särskilt lyfta fram EnergySampo, som sju internationellt verksamma företag är med i.

Konsortiets målsättning är att dela med sig av toppkunnande och tillsammans utveckla innovativa systemlösningar, med andra ord sagt ”leveranspaket på systemnivå för olika lösningar för grön energiomställning” (Sari Kola).

Det ser ut som om man kunde tala om nästa förädlingsgrad, som man hoppas ska ge konkurrensfördelar på exportmarknaden. Först råvaran, sedan produkten, tjänsten och nu en systematisk helhetslösning.

Det är oundvikligen något mycket intressant som man har att göra med här. Tanken om att aktörer som kompletterar varandra väl samarbetar tätt kring ett specifikt tema, behov, en utmaning, målsättning osv. för att skapa en möjlighet till en ny konkurrensfördel är inspirerande.

Man hoppar bort från den traditionella konkurrenssituationen på enskilda produkters eller tjänsters nivå genom att skapa en paraplylik helhetslösning, som innehåller flera produkter och tjänster.

Kunde alltså ett sådant här sätt att tänka och agera vara en lösning med vars hjälp man kunde få ökning i den finska exporten?

En möjlig motvikt till höga kostnader

När det kommer till finska exportföretag talar man ofta om den höga kostnadsnivån och de utmaningar som den för med sig. Man kunde tänka sig att en högre förädlingsgrad skulle minska på prisets betydelse åtminstone inom priskänsliga branscher.

När man lägger hela systemet i skick på en gång i stället för att göra flera enskilda åtgärder så kan den slutliga prislappen i själva verket vara lägre i den större helhetsinvesteringen. Dessutom kan man anta att moderna helhetslösningar för med sig besparingar i användningen och uppdaterar allt på en gång till den nivå som krävs.

Samtidigt kan man ju dock fråga sig ifall det är nödvändigt eller även möjligt att sträva efter systemiska helhetslösningar inom alla branscher.

Kluster främjar samarbete

Jag skulle säga att den viktigaste lärdomen finns i styrkan av samarbete. Samarbete som bär frukt föds när de rätta aktörerna interagerar framgångsrikt.

I främjandet av detta har kluster ofta en viktig roll. Kluster samlar ihop företagare och företag, offentliga sektorns aktörer, universitet, högskolor och forskningsinstitut, samt finansiärer kring ett visst tema1.

EnergyVaasaEtt kluster som leds och fungerar bra främjar interaktion och samskapande/samarbete mellan dessa aktörer och skapar därmed förutsättningar för bland annat uppkomsten av innovationer och förstärkandet av konkurrenskraften.

Till exempel ligger EnergyVaasa-klustret bakom EnergySampo. I klustret har man redan under en längre tid vant sig vid att jobba tätt tillsammans och dess verksamhet har letts förtjänstfullt.

I ett NordicHub-webbinarium under våren gav företag från Photonics Finland-klustret exempel på fördelar som de ansåg sig ha fått från klusterverksamheten2. Bland annat lyftes det fram att man hittat kompletterande kunnande, underleverantörer och kunder. Lättheten i att delta i mässor med sammonter samt en stark vi-anda ansåg man vara andra viktiga fördelar.

I Danmark har man fått fram att företag som är med i kluster bland annat skapar innovationer fyra gånger mer troligt samt har högre produktivitet än företag som inte är med i kluster. Dessutom ser det ut som att SMF-företag som är med i kluster är mer aktiva internationellt3.

Samarbeten i vardagen

Klusterverksamheten representerar ett bredare perspektiv för hur man kan skapa en miljö som stärker möjligheterna att få fart på exporten. Om man sedan zoomar in på enskilda åtgärder i företagens vardag, så ser man att samarbete ofta har en nyckelroll även där.

Lauri Laaksonen Viexpo
Lauri Laaksonen.

Sedan jag började jobba på Viexpo har jag fått bekanta mig med flera företagare och företagsrepresentanter, som deltagit i exportprojekt för företagsgrupper. En gemensam nämnare som framkommit i deras tal har varit tacksamhet över hur mycket hjälp och stöd de fått och fortfarande får av andra i gruppen. Detta ”skyddsnätverk” fortsätter sin verksamhet även efter projektet.

För att kunna framgångsrikt ta vara på de exportmöjligheter som finns ute i världen krävs det att många saker lyckas och att företaget är färdigt att satsa på exportaktiviteterna. Det att man slår sig tillsammans, delar information med varandra och utvecklar gemensamt utbud hjälper på vägen.

Jag hoppas att företag, institutioner och andra aktörer även i fortsättningen strävar till att hitta varandra samt olika sätt att ta tag i möjligheter tillsammans!

Källor:

1 Rise of Innovation Superclusters
Det bör noteras att andra termer som används för kluster är bl.a. innovations(super)kluster, innovations-/affärsnätverk/-ekosystem. Det centrala är att det består av dessa aktörer och att verksamheten är organiserad och ledd.

2 NordicHub webbinarium: Photonics Finland – Kuinka rakennetaan menestyvä klusteri? (Youtube)

3 NordicHub webbinarium: Cluster Excellence Denmark & Clustercase: Food & Bio Cluster Denmark (Youtube)
Se även: Cluster Excellence Denmark – Værdien af danske klynger

 

LÄS OCKSÅ:

Viexpo: Företagsgruppen ger boost till exportsatsningar

Lämna ett svar