Kjell Blomqvist: ”Specialisera eller diversifiera? När det gäller placeringar är svaret enkelt”

Kjell Blomqvist (Ålandsbanken)

Skribenten Kjell Blomqvist är Senior Private Banker, Ålandsbanken.

En rationell investerare föredrar högre avkastning framom lägre vid en likvärdig risknivå. Likaså föredras en lägre risk framom högre för en viss förväntad avkastning. Resonemanget är logiskt – såväl matematiskt som känslomässigt.

Lika logiskt kan det te sig att investeraren endast placerar i sådant som hen förstår sig på. Även den legendariska investeraren Warren Buffett har den filosofin. Här håller jag delvis med, men inte helt.

Investera även i det du inte förstår dig till hundra på!

Om man väljer att investera endast i det man är väl insatt i kommer det sannolikt att innebära specialisering med otillräcklig diversifiering. Investeraren tar på sig en risk som kanske upplevs som liten och kontrollerad. Hen kanske är verksam i branschen och har en omfattande expertis och således rör sig i sin bekvämlighetszon.

Väljer placeraren då att investera enbart i bolag verksamma inom den bekanta branschen, så tar hen på sig en betydande ”unik risk”. Denna unika risk kunde diversifieras bort genom att sprida det investerade kapitalet på många bolag i olika branscher. Kvar lämnar den så kallade marknadsrisken.

Vi har de senaste åren blivit påminda om att skillnaderna kan vara stora i utvecklingen av aktiekurserna för olika bolag och branscher. Exempelvis många IT- och konsumentbolags aktier gick starkt under coronapandemin, för att därefter dyka under det gångna året. Ett mer generellt exempel är värdebolagens utveckling i förhållande till tillväxtbolagens under de senaste åren.

Man kan med fog säga att såväl diversifiering som aktiv förvaltning har gett ett mervärde under senaste tidens normalisering på kapitalmarknaderna.

Såväl diversifiering som aktiv förvaltning har gett ett mervärde.

Reducera marknadsrisken genom diversifiering över tillgångsklasser

Trots en väldiversifierad aktieportfölj kvarstår marknadsrisken. Genom diversifiering över olika tillgångsklasser kan placeraren reducera marknadsrisken och således minska totalportföljens risk. Den kvarvarande marknadsrisken, eller kapitalrisken, kan således minimeras i förhållande till uppställda avkastningsmål.

En väl utförd diversifiering förutsätter att investeraren sprider riskerna såväl inom enskilda tillgångsklasser som över olika tillgångsklasser.

Den nya placeringsmiljön ger utmärkta möjligheter att ta steget till att bli en rationell investerare

Diversifieringsmöjligheterna är nu ypperliga. Räntehöjningarna och börsnedgången som präglat placeringsåret 2022 har skapat bättre förutsättningar än på väldigt länge att konstruera en väldiversifierad portfölj med samtliga tre huvudtillgångsklasser:

  • aktierelaterade placeringar
  • räntebärande placeringar
  • alternativa placeringar

Räntebärande placeringar har gjort comeback som en utmärkt källa till diversifiering, utan att placeraren längre behöver göra avkall på avkastningsförväntningarna. Aktiemarknadernas värderingar har i många fall nått attraktiva nivåer. Och inom alternativa investeringar finns alternativ som svarar mot efterfrågan på såväl inflationsskyddade som hållbara och med kapitalmarknaderna okorrelerade investeringsalternativ, som till exempel vindkraft.

Det lönar sig således att beakta alla tillgångsklasser och investeringsstilar i allokeringsbedömningen vid portföljkonstruktionen.

Fokusera på det du är bäst på – outsourca övriga delar

Kjell Blomqvist
Kjell Blomqvist

Ingen kan vara expert på allt. Genom placeringsrådgivning får placeraren tillgång till den expertis som behövs för en tillräckligt diversifierad och omfattande förmögenhetsförvaltning. Inom Private Banking kan därtill finansiell planering, skräddarsydda lösningar och övriga tjänster genom personlig service tillämpas i ett heltäckande förmögenhetsförvaltningskoncept.

Har placeraren själv ett starkt kunnande inom aktier eller fastigheter så kan hen naturligtvis även sköta just den biten själv, men ty sig till expertkunskap inom övriga delområden. Tillsammans med placeringsrådgivaren kan placerararen ha kontinuerlig uppföljning av helheten, inklusive allokeringsramen omfattande portföljviktningen mellan och inom tillgångsklasser.

Även inom placeringar är nyckeln till framgång att omge sig av ett starkt team med bred och djup expertis. Det finns en orsak till att även de bästa aktieexperterna anlitar placeringsrådgivning och experter inom andra tillgångsklasser!

 

LÄS OCKSÅ:

Ålandsbankenin tuulivoimatiimi: Huoltovarmuus on tuulivoima-alan vahva liikkeellepaneva voima

Lämna ett svar