Viexpo: ”Kartläggning av klusterverksamhet med hjälp av ClusDe-projektet”

Kåre Björkstrand, Minna Jakobsson, Lauri Laaksonen
Kåre Björkstrand, Minna Jakobsson, Lauri Laaksonen

Skribenterna Minna Jakobsson och Kåre Björkstrand jobbar på Viexpo som internationaliseringsexperter. Lauri Laaksonen jobbar på Viexpo som marknadsförings- och kommunikationsspecialist samt NordicHub Manager.

I början av detta år inleddes Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias och Viexpos gemensamma projekt Cluster Development for Growth and Resilience in the Boat and Food Industry (framöver ClusDe-projektet). Målsättningen med projektet är att stärka båt- och livsmedelsbranschens tillväxtmöjligheter i Österbotten.

Tanken i projektet är att främja samarbetet mellan företagen och öka företagens kunskap om kluster. Utöver detta utreder man hur ett möjligt regionalt båt- eller livsmedelskluster kunde se ut i framtiden.

– Inom projektet vill vi jobba företagsdrivet och diskutera samt kartlägga företagens åsikter och behov angående samarbete och klusterverksamhet, berättar Kåre Björkstrand och Minna Jakobsson, som jobbar med projektet på Viexpo.

Men vad är ett kluster och på vilka sätt kan det vara till nytta för företag? Vad ska man ta i beaktande i ett klusters verksamhet? Vi tar och ser närmare på dessa frågor.

Vad är ett kluster?

Lauri Laaksonen Viexpo
Lauri Laaksonen

Med ett kluster hänvisar man generellt till ett nätverk eller en grupp av aktörer inom ett visst geografiskt område som sammanbinds av något tema, såsom en gemensam bransch. Företagen inom ett kluster kan vara produkttillverkare och deras underleverantörer, tjänsteproducenter samt grossister och detaljhandlare.

Utöver företag hör även forsknings- och utbildningsinstitutioner samt offentliga sektorns aktörer (den s.k. Triple Helix-modellen) ofta till kluster. Utöver dessa framhäver man i ökande grad även startups/företagares och finansiärers medverkan (den s.k. Penta Helix-modellen).

Det är viktigt att notera att företagen i ett kluster samarbetar, men de kan även vara konkurrenter sinsemellan.

Vilken nytta för kluster med sig för företag?

Man har konstaterat att kluster har en positiv inverkan på företagens konkurrenskraft och internationalisering. Enligt en underökning gjord i Danmark har företag som är med i kluster till exempel innovationsverksamhet fyra gånger mer troligt och 3,6 % högre produktivitetstillväxt än företag som inte hör till kluster.

Enligt samma undersökning har företag i kluster mera internationell verksamhet (14 % av företagen) jämfört med företag som inte är med i kluster (5–6 % av företagen).

Utöver stöd för FUI-verksamhet och internationalisering erbjuder klustersamarbete möjligheter att dela relevant information och kunnande, gemensam produktutveckling samt mer effektivt utnyttjande av resurser till exempel genom gemensam branding.

Från ett regionalt perspektiv kan man även konstatera att kluster har en betydande inverkan på regionens konkurrenskraft.

Vad är viktigt att beakta i klusterverksamhet?

Minna Jakobsson
Minna Jakobsson

För att säkerställa klustrets kontinuitet och uppnå nyttan med verksamheten är det essentiellt att medlemmarna, framför allt företagen, förbinder sig till klusterverksamheten. De bör ha en gemensam syn om att man genom klusterverksamheten kan uppnå mera än genom att agera ensamma.

Dessutom kräver ett klusters framgångsrika verksamhet att det finns tydliga teman som man fokuserar på. För att garantera verksamhetens kontinuitet vore det viktigt att dessa teman härstammar från företagens och branschens gemensamma utmaningar och möjligheter.

Man bör alltså definiera vad klustrets viktigaste målsättning eller målsättningar är och vad man vill få till stånd med klusterverksamheten. Lika viktigt är det att definiera vad klustret inte fokuserar på.

ClusDe-projektet tar reda på förutsättningarna för ett kluster

Kåre Björkstrand
Kåre Björkstrand.

ClusDe-projektet, som är i gång detta år, fungerar som ett sätt att grundligt ta reda på behoven och förutsättningarna för klusterarbete, eller annat utökat samarbete, inom två branscher.

För att möjliggöra verksamheten nu och i framtiden är meningen att hitta viktiga teman inom vilka företagen vill fördjupa samarbetet. Dessa kan till exempel vara teman som hör till den gröna omställningen och cirkulär ekonomi, där man tillsammans kan söka efter fungerande lösningar.

Dessutom är tanken att få fram bland annat i vilken juridisk form klustret eller det fördjupade samarbetet främjas och hur finansieringen sköts. Under resan uppstår det säkert många bra frågor och diskussioner angående dessa och många andra centrala frågor.

– Under början av året har vi haft många bra diskussioner, och vi har börjat få en uppfattning om till exempel vilka samarbetsbehov företagen i branscherna har. Det är bra att fortsätta bygga vidare på detta, konstaterar Minna Jakobsson och Kåre Björkstrand.

 

LÄS OCKSÅ:

Carita Pöntiö: ”Med en företagsgrupp på marknadsundersökningsresa till Stockholm”

Lämna ett svar