Högskolestiftelsen i Österbotten jobbar gärna som startmotor – Energiteknik och IT-satsning bra exempel

Rum för nya hyresgäster. Ulrica Karp och Kjell Blomqvist diskuterar renoveringsplanerna i en av Vasas mest centrala affärslokaler. Intresset bland potentiella nya hyresgäster är stort för att fylla delar av utrymmet efter en sportaffär.

Högskolestiftelsen i Österbotten driver ett väloljat maskineri. Startkapitalet på 40 000 euro har växt tusenfalt till omkring 40 miljoner euro. Bäst fungerar stiftelsen som startmotor till viktiga satsningar som annars inte skulle bli verklighet.

Högskolestiftelsen i Österbotten är ung för att vara en stiftelse. När verksamheten drogs igång 1990 satte en rad starka lokala aktörer in ett belopp motsvarande 40 000 euro för att starta verksamheten. Nu i efterhand kan konstateras att det varit en bra investering.

Stiftelsen har gjort enormt mycket för högskolornas utveckling i Österbotten. Genom sina egna medel och förvaltade fonder har stiftelsen redan kunnat dela ut mera än 15 miljoner euro, varav årets utdelning uppgår till nästan en miljon euro.

Kjell Blomqvist och Ulrica Karp.

Det väloljade maskineriet har trots ett kapital på cirka 40 miljoner euro i dag bara en anställd på lönelistan – tf. vd:n Kjell Blomqvist. Kapitalet är främst investerat i direktägda börsaktier och det helägda fastighetsbolaget Handelsesplanaden 14 som innehar det så kallade ”Aktiahuset” intill torget.

Kjell Blomqvist har en stark bakgrund i finansvärlden och säger att han, likt de andra aktiva i stiftelsen, försöker göra så mycket saker som möjligt på egen hand, på österbottniskt manér.

– Det ger en bra överblick och gör att vi kan hålla verksamheten både kostnadseffektiv och transparent, säger Kjell Blomqvist.

Stiftelsen har växt genom nya donationer, testamenten, smarta placeringar och en ständig koll på utgifterna.

Draghjälp för energitekniken – blev permanent verksamhet

Högskolestiftelsen i Österbotten jobbar för att främja högre utbildning på svenska i Österbotten. Stiftelsen är initiativtagare till många projekt.

– Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande, säger Ulrica Karp, ordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten.

Kjell Blomqvist, Ulrica Karp.

Ett bra exempel är diplomingenjörsutbildningen i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa, där stiftelsen är en de drivande krafterna. Vasas energikluster behöver kunnig arbetskraft och den här utbildningen har kunnat köras igång tack vare bidrag från flera stiftelser, däribland Högskolestiftelsen i Österbotten.

Högskolestiftelsen har stött utvecklingen av diplomingenjörsutbildningen på ÅA i Vasa med sammanlagt cirka en miljon euro. De startpengarna, tillsammans med stödet från de andra stiftelserna, var avgörande för att verksamheten kunde startas upp 2011. År 2017 kunde Åbo Akademi ta över finansieringen för professuren, vilket i sin tur gjorde att verksamheten i Vasa blev permanent.

Ny satsning inom IT

Nu till hösten 2021 sker en breddning av diplomingenjörsutbildningen vid ÅA i Vasa inom det tekniska området, med specialisering inom IT, och stiftelsernas hjälp behövs igen.

– Vårt näringsliv behöver diplomingenjörer också på IT-sidan, det behövs för att skapa välfärd i Österbotten, säger Ulrica Karp.

Vårt näringsliv behöver diplomingenjörer också på IT-sidan.

Den nya satsning på IT-utbildningen möjliggörs genom ett brett samarbete med regionens stiftelser. Stiftelserna går i detta fall tillsammans in med totalt 600 000 euro under en femårsperiod.

Går att öronmärka donationer

Högskolestiftelsen i Österbotten fick år 2000 en stor donation, värd drygt 9 miljoner euro, av Ann-Mari Finnilä (1910-2002). Ann-Mari Finnilä, som är bekant som Finlands första kvinnliga apotekare, ville att pengarna skulle användas specifikt till att stöda Åbo Akademis verksamhet i Vasa.

– Om man donerar eller testamenterar pengar till oss går det att öronmärka dem till speciella syften, som Ann-Mari Finnilä gjorde, säger Kjell Blomqvist.

Ann-Mari Finniläs donation, som genom god omvårdnad växt till hela 33 miljoner euro, har gjort att stiftelsen kunnat och kan göra mycket för Åbo Akademi i Vasa.

Stiftelsen tar förutom av privatpersoner även emot donationer av företag. Donationer på 850-50 000 euro kan vara avdragbara i beskattningen. På senare år har det också blivit vanligare att önska sig donationer till stiftelsen i stället för presenter i samband med bemärkelsedagar.

Inte bara Åbo Akademi

Högskolestiftelsen jobbar aktivt med att stöda alla typer av högre utbildning och forskning på svenska i Österbotten. Bland bidragstagarna finns till exempel också verksamhet vid Hanken, Novia och Helsingfors universitets tvåspråkiga juristutbildning i Vasa.

– Vi jobbar för att bredda oss och donationerna, nya och gamla, avgör vilken typ av verksamhet vi går in och stöder, säger Kjell Blomqvist.

Gillar att möjliggöra

Högskolestiftelsen är med och stöder ett fåtal viktiga projekt för att verksamhet över huvud taget ska kunna upprätthållas. Stiftelsens medel är ändå begränsade och helst fungerar de som startmotor, som möjliggör uppstarten, tills annan finansiering tar över. Utbildningar är ofta bra exempel på det eftersom det är vanligt att det tar några år innan statens finansiering kommer igång.

Kjell Blomqvist, Ulrica Karp.

En näringslivskoordinatortjänst i Hanken i Vasa är ett annat bra och konkret exempel på en viktig tjänst där stiftelsens stöd under uppstartsperioden var helt avgörande, innan annan finansiering kunde ta över.

Euromässigt går den största andelen av den årliga bidragsutdelningen till forskningsprojekt, cirka 700 000 euro under 2021.

– Även inom den här kategorin ser Högskolestiftelsen sig som en möjliggörare och ser gärna att även mindre forskningsprojekt utvecklas till större projekt som kan attrahera andra externa forskningsmedel, säger Ulrica Karp.

Stiftelsen fungerar ofta som medfinansiär i större projekt, där till exempel EU:s regionala utvecklingspengar spelar en stor roll.

– Det här ger en effektiv hävstång där man med relativt små medel kan få en stor genomslagskraft, säger Kjell Blomqvist.

Ur Högskolestiftelsens fonder beviljas även forskarstipendier, rese- och konferensbidrag samt stipendier till studeranden.

Här är listan över årets bidragsutdelning: https://www.hogskolestiftelsen.fi/bidragsutdelning-2021/

LÄS OCKSÅ:

Mats Brandt är ny delegationsordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten – Nyutgåva av bok hedrar Håkan Anttilas minne

Lämna ett svar