KWH-koncernen har rekordår bakom sig trots utmanande omgivning – Hållbarhet är ett av koncernens nyckelord för framtiden

KWH Group collage
KWH står på flera starka ben. Till exempel Mirka (första bilden) står för 63 procent av omsättningen. KWH Logistics (andra bilden) står för 28 procent och Prevex (tredje bilden) står för 5 procent.

Fjolåret blev något av ett rekordår för den växande KWH-koncernen. Två långvariga styrelsemedlemmar tackar för sig.

År 2022 blev ett rekordår för KWH-koncernen. Omsättningen steg till 619 miljoner euro och rörelsevinsten till rekordnivån 73,7 miljoner euro. Koncernens bruttoinvesteringar hölls nästan på samma höga nivå som tidigare år och uppgick till 64,2 miljoner euro.

– Vi har fortsatt att stärka de affärsområden inom vilka vi är verksamma genom att rekrytera personer med nyckelkompetens och specialkunnande, säger Kjell Antus, koncernchef.

– Vi har även fortsatt att utveckla vårt distansarbeteskoncept samtidigt som vi har gjort stora satsningar på att säkra företagskulturen och stärka samhörighetskänslan, säger Antus.

Utmanande verksamhetsmiljö

Kjell Antus.

De goda siffrorna till trots så karakteriseras 2022 ändå av en utmanade verksamhetsmiljö för många av företagen i gruppen. Global brist på råvaror, material, komponenter och containrar samt ökade kostnader tillhörde utmaningarna.

Det här året väntas fortsätta under lika utmanande förhållanden, något som kräver att koncernen snabbt kan reagera på eventuella förändringar i verksamhetsmiljön.

– Eftersom utsikterna för efterfrågan är mer osäker, kommer vi i år att fokusera på att säkra resultatet och kassaflödet, säger Kjell Antus.

– Denna strategi i kombination med vår finansiella styrka ger oss även utrymme att expandera, investera i nya projekt, förvärva företag samt möta eventuella utmaningar, säger han.

Denna strategi i kombination med vår finansiella styrka ger oss även utrymme att expandera.

Satsar på hållbarhet

KWH bedömer att globala initiativ och mål för hållbar utveckling sätter en tydlig framtidsagenda för både Europa och världen.

– I syfte att förvalta KWH-koncernens långsiktiga konkurrenskraft genomförde vi under 2022 en analys för att förstå de hållbarhetsaspekter där vi har störst påverkan och som speglar de förväntningar och krav som vi har från våra intressenter, säger Kjell Antus.

Analysen som gjordes mynnade ut i en koncerngemensam hållbarhetsstrategi.

– I år kommer vi också att fortsätta implementera vår nya strategi, säger Antus.

Personalstyrkan växte

KWH-koncernens personalstyrka växte under 2022, i medeltal steg den med 125 personer. Vid utgången av året hade koncernen 2 554 anställda av vilka 822 arbetade utomlands.

Stora förändringar i styrelsen

På KWH-koncernens bolagsstämma nyligen tackade två nyckelpersoner i styrelsen för sig: Henrik Höglund och Ola Tidström.

Henrik Höglund, som har varit styrelsemedlem sedan 1974 och styrelseordförande sedan 1998, gav plats för nästa generation.

Som ny styrelseordförande valdes ekonomie magister Björn Höglund. Han har suttit i styrelsen sedan 2022. Björn Höglund är också delägare i Keppo Bryggeri och restaurangen Station 23.

Ola Tidström har varit styrelsemedlem sedan 1975 och vice ordförande sedan 1993. Som hans efterträdare valdes ekonomie magister Fredric Tidström. Fredric Tidström är vd för Orapac.

Ekonomie magister Christian Höglund, delägare för Axopar Boats Oy, valdes även in som ny styrelsemedlem.

 

LÄS OCKSÅ:

Peter Höglund på Korsholms jubileumsföreläsning: ”Det är inte omöjligt att vara företagare men besvärligt”

Vastaa