Toni Lehtonen: ”Mitä on vastuullisuus sijoittamisessa?”

Toni Lehtonen

Kirjoittaja Toni Lehtonen on Senior Private Banker, Ålandsbanken.

Vastuullinen sijoittaminen on iso megatrendi maailmassa, mutta kyseessä on kompleksinen kokonaisuus. Useat toimijat finanssialalla Suomessa edellyttävät sijoituskohteiltaan vastuullista toimintatapaa.

Myös akateemisesti uskotaan, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivien yhtiöiden tuotto olisi parempaa muun muassa suotuisampien kasvunäkymien, ennustettavamman kustannuskehityksen ja paremman riskienhallinnan vuoksi.

Väitetään, että vastuullinen sijoittaminen ei ole kalliimpaa kuin perinteinen sijoittaminen. Onko todella näin?

ESG-asiat

Illustration of ESG criteria (Environmental, Social, Governance)Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään aktiivisesti huomioimaan ESG-asiat eli ympäristöön, sosiaaliseen sekä hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa.

Ilmasto- ja ympäristökontekstissa tarkastellaan mm. ympäristöohjelmien ja ilmastonmuutostyöskentelyn vaikutuksia, energiatehokkuutta, luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta sekä standardeja ja sertifikaatteja.

Sosiaalinen vastuu voidaan jakaa muun muassa työelämän oikeuksiin, henkilöstöpolitiikkaan, tuotevastuuseen, ihmisoikeuksiin ja lasten oikeuksiin.

Hyvää hallintotapaa ovat esimerkiksi: hallituksen palkitseminen ja riippumattomuus, palkitsemisjärjestelmät, veronmaksu, korruptio- ja lahjontavastainen toiminta.

Vastuulliset rahastot

Vastuullisesti sijoittavien rahastojen eri omaisuuslajiluokat tarjoavat sijoittajille väylän eri tuotto- ja riskitavoitteisiin. Esimerkiksi korkorahastojen puolella sijoitetaan tyypillisesti vastuullisten yhtiöiden liikkeelle laskemiin vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin.

Vihreällä joukkolainalla (green bond) tarkoitetaan joukkovelkakirjalainaa, jossa velkapääoma allokoidaan ympäristöystävällisiin investointeihin. Tällöin pääomat sijoitetaan hankkeisiin, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Mikrolainarahastojen kautta rahoitetaan lainoja kehitysmaiden mikro- ja pienyrittäjille.

Osakepuolella rahastot, pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) ja suorat osakesijoitukset tarjoavat eri mahdollisuuksia ja monta eri tyyliä sijoittaa vastuullisesti: aktiivinen omistajuus, erilaiset vastuullisuusindeksit, negatiivinen ja positiivinen seulonta, normipohjainen seulonta, vaikuttavuussijoittaminen, ESG-asioiden huomioiminen ja temaattinen sijoittaminen.

Vaikuttamisen merkitys vastuullisen ja aktiivisen omistajan työkaluna on kasvussa. Silloin sijoittajat käyvät säännöllistä vuoropuhelua yhtiön johdon kanssa.

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Matalien korkojen aikana ovat vaihtoehtoiset sijoituskohteet nousseet houkuttelevaksi omaisuuslajiksi perinteisten sijoitusten rinnalle.

Pääomasijoituksissa salkunhoitajilla on usein enemmistöosuus yrityksestä. Tällöin due diligence -tarkastuksen osuus on tärkeätä ennen hankittavaa kohdetta.

Kiinteistösijoittamisessa vastuullisuusasioissa korostuu energiatehokkuus, mutta myös sosiaalinen asuntotuotanto.

Hyvä esimerkki impaktisijoittamisesta on tuulivoima – joko suoraan tai tuulivoimarahaston kautta. Tuulivoimassa kannattaa olla suomalaisen omistajuuden puolella.

Taloudellinen tarkastelu

Toni Lehtonen
Toni Lehtonen

Haluan kiinnittää huomiota vastuullisessa sijoittamisessa myös taloudelliseen tarkasteluun finanssisektorilla. Pankkisektorin tulevalle tuloskehitykselle mahdollinen korkojen nousu olisi positiivista.

Oman pääoman tuottoaste ja vakaus on yksi keskeisimmistä mittareista tarkasteltaessa pankkien kannattavuutta. Se mahdollistaa omistajille tulevaisuudessa riittävän voitonjaon.

Viime vuosina etenkin Ålandsbanken on pystynyt tasaisesti kasvattamaan kannattavuuttaan, joka on tällä hetkellä Pohjoismaiden parhaimmistoa pankkien keskuudessa.

Vakuutuin itsekin viime kesän aikana Ålandsbankenista alan vastuullisena ja vahvana toimijana. Pankissa on sitouduttu tekemään enemmän asiakkaan parhaaksi – vastuullisuus huomioiden.

 

LUE MYÖS:

Riikka Autio: “Pk-yritysten kannattaa valjastaa vastuullisuus kilpailueduksi etujoukoissa eli nyt”

Vastaa