PRENUMERATIONSVILLKOR

ALLMÄNT

1.1 Dessa prenumerationsvillkor (nedan ”Villkoren”) tillämpas på prenumeration av digitalt medieinnehåll via webbplatsen www.vaasainsider.fi (nedan ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Oy Vaasa Insider Ab (nedan ”Tjänsteleverantören”).

1.2 Tjänsteleverantör:

Oy Vaasa Insider Ab (FO-nummer 2867389-9)

Hemort: Vasa
Postadress: Tammatie 1, 65230, Vasa
E-postadress : info@vaasainsider.fi
Webbplats: www.vaasainsider.fi

1.3 Tjänsteleverantörens verksamhetsområde är att leverera digitalt medieinnehåll via webben.

PRENUMERATION OCH AVGIFTER

2.1 För att påbörja prenumeration av Tjänsten ska kunden (nedan ”Kunden”) registrera sig och skapa ett konto i Tjänsten samt uppge de behövliga uppgifterna för betalning av avgifterna hänförliga till användningen av Tjänsten i enlighet med punkt 2.2.

2.2 Tjänsten kostar 9,90 € per månad. Betalningen kan ske med betalkort eller via Kundens nätbank. Betalningen med betalkort sker genom att Kunden i samband med påbörjandet av prenumerationen av Tjänsten uppger de begärda uppgifterna om sitt betalkort, från vilket avgiften för Tjänsten debiteras månatligen den 15:e. Tjänsteleverantören har rätt att debitera Kundens betalkort tills dess att Kunden säger upp Tjänsten. Kunden bör meddela Tjänsteleverantören om ändringar i uppgifterna i sitt betalkort eller i händelse av att betalkortets giltighet upphör. Vid betalning av prenumerationen via nätbank kan Kunden enbart välja en tidsbunden prenumeration, vilken Kunden bör betala i sin helhet före prenumerationen kan påbörjas.

2.3 Vid betalning av Tjänsten med betalkort fortgår prenumerationen tillsvidare och kan sägas upp utan uppsägningstid. Kunden är likväl skyldig att betala för påbörjad faktureringsperiod. Vid uppsägning av Tjänsten har Kunden rätt att använda Tjänsten för den faktureringsperiod denne har betalat för. Vid betalning av prenumerationen av Tjänsten via nätbetalning är prenumerationen tidsbunden och upphör automatiskt vid utgången av prenumerationen.

2.4 Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet i det fall att Kunden inte erlägger den månatliga betalningen för Tjänsten, t.ex. i händelse av att det inte finns tillräckligt med täckning på Kundens betalkort. Tjänsteleverantören har i varje fall rätt att häva avtalet i det fall Kunden har underlåtit att erlägga betalning inom fjorton (14) dagar från att Tjänsteleverantören har påmint Kunden därom.

ANSVAR

3.1 Tjänsteleverantören kan inte garantera att Tjänsten fungerar utan avbrott och ansvarar inte för avbrott som beror på underhåll av Tjänsten, uppdateringar, tekniska fel eller andra dylika omständigheter.

3.2 Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som orsakas Kunden på grundval av avbrott i Tjänsten enligt punkt 3.1. Tjänsteleverantören är inte skyldig att erlägga skadestånd, prisavdrag eller annan ersättning på grundval av skada orsakad av avbrott i enlighet med punkt 3.1.

3.3 Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet i Tjänsten.

3.4 Part ansvarar inte för sådan indirekt eller direkt skada som orsakas av ett oöverstigligt hinder, s.k. force majeure, såsom väderförhållanden, strejk, krig eller naturkatastrof eller annan jämförbar omständighet. För att detta villkor ska kunna tillämpas måste hindret vara av sådan karaktär att parten inte skäligen hade kunnat förutse detta vid avtalets ingående. Likaså förutsätter åberopandet av denna ansvarsfrihet att parten inte har kunnat inverka på uppkomsten av hindret.

Om det oöverstigliga hindret fortgår i över tre (3) månader, ska vardera parten ha rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

PERSONUPPGIFTER

4.1 Tjänsteleverantören sparar Kundens uppgifter i sitt kundregister. Dataskyddsbeskrivningen finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens webbplats, ur vilken framgår principerna för behandling av Kundens personuppgifter.

4.2 Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter vid tillhandahållandet av Tjänsten och för skötsel av kundförhållandet samt i syfte att följa upp användningen av Tjänsten. Tjänsteleverantören har även rätt att använda Kundens uppgifter för marknadsföring.

ÄNDRING AV VILLKOREN

5.1 Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i Villkoren. Tjänsteleverantören meddelar Kunden om ändringar av Villkoren en (1) månad före de nya villkoren träder i kraft, varmed Kunden antingen kan godkänna de nya villkoren eller säga upp Tjänsten. I det fall Kunden har en tidsbunden prenumeration och säger upp Tjänsten på grundval av denna punkt, är Tjänsteleverantören skyldig att till Kunden återbetala de avgifter som hänför sig till tidsperioden efter att de nya villkoren träder i kraft.

ÅNGERRÄTT

6.1 Genom att godkänna dessa Villkor, samtycker Kunden till att Tjänsten levereras innan utgången av den i konsumentskyddslagen förskrivna ångerfristen om fjorton (14) dagar. Konsumenten har därmed ingen rätt att frånträda detta avtal, eftersom leveransen av Tjänsten påbörjas innan utgången av ovannämnda ångerfrist.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Kunden har enbart rätt att använda innehållet i Tjänsten för privat bruk. Således är användandet av innehållet i Tjänsten för kommersiellt bruk förbjudet.

TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

8.1 Tvister mellan Kunden och Tjänsteleverantören ska primärt lösas genom förhandlingar parterna emellan. I det fall förlikning inte nås parterna emellan, ska tvister avgöras i Österbottens tingsrätt såsom första rättsinstans eller alternativt i tingsrätten på Kundens stadigvarande hemort.

På dessa Villkor tillämpas finsk lag.