TILAUSEHDOT

YLEISTÄ

1.1 Tilattaessa digitaalista mediasisältöä verkkosivuston www.vaasainsider.fi (jäljempänä ”Palvelu”) kautta, sovelletaan seuraavia tilausehtoja (jäljempänä ”Ehdot”). Palvelun tarjoaa Oy Vaasa Insider Ab (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”).

1.2 Palveluntarjoaja:
Oy Vaasa Insider Ab (Y-tunnus 2867389-9)
Kotipaikka: Vaasa
Osoite: Tammatie 1, 65230, Vaasa
Sähköpostiosoite: info@vaasainsider.fi
Verkkosivusto: www.vaasainsider.fi

1.3 Palveluntarjoajan toimiala on toimittaa digitaalista mediasisältöä netin kautta.

TILAUS JA KUSTANNUKSET

2.1 Aloittaakseen Palvelun tilaamisen, täytyy asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) rekisteröityä ja luoda tili Palvelussa, sekä ilmoittaa tarvittavat tiedot kohdan 2.2 mukaisten Palvelun käyttöön liittyvien kustannusten maksamista varten.

2.2 Palvelu maksaa 9,90 € per kuukausi. Maksu tapahtuu joko maksukortilla tai Asiakkaan nettipankin kautta. Maksaminen maksukortilla onnistuu niin, että Asiakas ilmoittaa pyydetyt tiedot maksukortistaan Palvelun tilaamisen yhteydessä. Kustannukset veloitetaan kunkin kuukauden 15. päivänä. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaan maksukorttia, kunnes Asiakas irtisanoo Palvelun. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle muutoksista maksukortin tiedoissa tai mikäli maksukortin voimassaoloaika päättyy. Maksaessaan tilauksen nettipankissa voi Asiakas valita ainoastaan määräaikaisen tilauksen, joka asiakkaan täytyy maksaa kokonaisuudessaan ennen kuin tilaus aloitetaan.

2.3 Maksaessaan Palvelun maksukortilla, jatkuu tilaus toistaiseksi voimassa olevana. Tilauksen voi tällöin irtisanoa ilman irtisanomisaikaa. Asiakas on kuitenkin velvollinen maksamaan jo alkaneesta laskutuskaudesta. Irtisanoessaan Palvelun on Asiakkaalla oikeus käyttää Palvelua sen laskutuskauden loppuun, jonka hän on maksanut. Maksaessaan tilauksen nettipankissa, on tilaus määräaikainen ja päättyy automaattisesti, kun tilauksen määräaika umpeutuu.

2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakas ei ole suorittanut kuukausiveloitusta Palvelusta esim. siinä tapauksessa, että Asiakkaan maksukortilla ei ole ollut katetta. Palveluntarjoajalla on joka tapauksessa oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kun Palveluntarjoaja on Asiakasta siitä muistuttanut.

VASTUU

3.1 Palveluntarjoaja ei voi taata, että Palvelu toimii ilman katkoja. Palveluntarjoaja ei vastaa katkoista, jotka johtuvat Palvelun ylläpidosta, päivityksistä, teknisistä vioista tai muista vastaavista olosuhteista.

3.2 Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun kohdan 3.1. mukaisista katkoista. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, hinnanalennusta tai muuta korvausta kohdan 3.1. mukaisten katkojen aiheuttamista vahingoista.

3.3 Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista virheistä Palvelun sisällössä.

3.4 Osapuoli ei vastaa sellaisesta epäsuorasta tai suorasta vahingosta, joka johtuu ylitsepääsemättömästä esteestä, ns. force majeure, kuten sääolosuhteet, lakko, sota, luonnonkatastrofi tai muu vastaava olosuhde. Jotta tätä ehtoa voidaan soveltaa, täytyy esteen olla luonteeltaan sellainen, että osapuoli ei kohtuudella olisi voinut ennakoida sen tapahtuvan sopimusta solmittaessa. Edellytys vedotakseen tähän vastuuvapauteen on, että osapuoli ei olisi voinut vaikuttaa esteen syntymiseen.

Mikäli ylitsepääsemätön este jatkuu yli kolme (3) kuukautta, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

HENKILÖTIEDOT

4.1 Palveluntarjoaja tallentaa Asiakkaan tiedot asiakasrekisteriinsä. Tietoturvaseloste löytyy Palveluntarjoajan verkkosivustoilta, josta periaatteet Asiakkaan henkilötietojen käsittelylle ilmenevät.

4.2 Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja ainoastaan Palvelun tarjoamisen yhteydessä ja hoitaakseen asiakassuhdetta, sekä seuratakseen Palvelun käyttöä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus käyttää Asiakkaan tietoja markkinointiin.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia Ehtoihin. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista Ehdoissa kuukautta ennen kuin uudet ehdot astuvat voimaan, jolloin Asiakas voi joko hyväksyä ehdot tai irtisanoa Palvelun. Mikäli Asiakkaalla on määräaikainen tilaus ja hän irtisanoo Palvelun tämän kohdan perusteella, on Palveluntarjoaja velvollinen palauttamaan Asiakkaalle ne Asiakkaan maksamat kustannukset, jotka kohdistuvat uusien ehtojen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

PERUUTUSOIKEUS

6.1 Asiakkaan hyväksyessä Ehdot, hän myös suostuu siihen, että Palvelu toimitetaan hänelle ennen kuin kuluttajansuojalain määräämä neljäntoista (14) päivän peruutusaika kuluu umpeen. Kuluttajalla ei näin ollen ole oikeutta peruuttaa tätä sopimusta, vaikka Palvelun toimittaminen aloitetaan ennen yllä mainitun peruuttamisajan päättymistä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

7.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelun sisältöä ainoastaan yksityiseen käyttöön. Palvelun sisällön käyttäminen kaupallisiin käyttötarkoituksiin on näin ollen kielletty.

RIITOJEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI

8.1 Riitaisuudet Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Siinä tapauksessa, että osapuolet eivät pääse sovintoon, tulee riitaisuudet ratkaista Pohjanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena tai vaihtoehtoisesti Asiakkaan vakinaisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.